Location: Home > Publications & Papers > Papers
Papers
 
Title First Author PubYear Influence  factor
Mao, Yawen 2023 6.4
Mkala, Elijah Mbandi 2023 4
Su, Tian-Hao 2023 5.7
Zhou, Yingying 2023 6.2
Ke, Yan 2023 4.8
Gao, Yi 2023 2.6
Zhou, Bo 2023 9.4
Luo, Fang 2023 4.6
Gupta, Sunil K. 2023 4.5
Awasthi, Balram 2023 4
Zhai, De-Li 2023 3.2
Shen, T. 2023 3.9
Huang, Jian-Feng 2023 5